Kushtet e Përdorimit

Miratimi i Marrëveshjes së Përdoruesit

1-Duke u regjistruar dhe/ose përdorur Shërbimet në cdo mënyrë, duke përfshirë por jo limituar në shfletimin e Website-t, ju miratoni këtë Marrëveshje dhe të gjitha rregullat e tjera operative, politikat dhe procedurat që mund të publikohen kurdo në website nga ne, secila nga te cilat është e perfshire sipas referencave dhe mund të përditësohet kurdo pa njoftim për ju.

2-Disa nga shërbimet mund të kenë terma dhe kushte shtesë të përcaktuara nga ne në kohe te ndryshme. Përdorimi i këtyre sherbimeve me terma dhe kushte të tjera janë të përfshira në Marrëveshjen të Përdoruesit.

3- Kjo Marrëveshje vlen për të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve, duke përfshirë pa përjashtim përdoruesit të cilët janë kontribues të përmbajtjes, informacioneve, materialeve apo shërbimeve të tjera të regjistruara.

Pranueshmëria

Ju përfaqësoni dhe miratoni se jeni të paktën 18 vjeç. Nëse jeni nën moshën 18 vjeç ju nuk mundeni që për asnjë rrethanë apo arsye të përdorni Shërbimet tona. Ne mundemi që në bazë linjes së veprimit tone, të refuzojmë ofrimin e shërbimit ndonjë personi ose subjekti dhe të ndryshojmë kriteret e përshtatshmërisë se tyre në çdo kohë. Ju jeni përgjegjës për t’u siguruar që kjo Marrëveshje është në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi dhe e drejta për t’u futur në shërbimet mund të revokohet atehere kur kjo Marrëveshje apo përdormi i shërbimeve është i ndaluar, ose masa e ofruar, shitja apo dispozitat bien ndesh me cilindo ligj të aplikueshëm, rregull ose rregullore. Më tej, Shërbimet ofrohen vetëm për përdorimin tuaj dhe jo për shfrytëzim apo përfitim të ndonjë pale të tretë.

Përmbajtja

Për qëllimet e kësaj Marrëveshje të Përdoruesit, termi “Përmbajtje” përfshin pa kufizim, informacione, të dhëna, tekst, fotografi, video, audio, mesazh i shkruar, artikuj, komente, grafikë dhe karakteristika interaktive të gjeneruara, ose që arrihen me/nëpërmjet shërbimeve. Për qëllimet e kësaj Marrëveshje, “Permbajtja” gjithashtu përfshin të gjithë Përmbajtjen e Përdoruesit (siç përcaktohet më poshtë).

Përmbajtja e Përdoruesit

E gjithë përmbajtja e shtuar, krijuar, ngarkuar, dorëzuar, shpërndarë ose e postuar në website nga përdoruesit, nëse shpallet e transmetuar publikisht apo privatisht është përgjegjësi Permbajtjes se Perdoruesit. Ju bini dakord që e gjithë Përmbatja e Përdoruesit e dhënë nga ju është e saktë, e plotë, e tanishme dhe në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret. Nga momenti që pranoni këto kushte, Ju jeni dakord që të gjitha përmbajtjet, përfshirë dhe Përmbajtjen e Përdoruesit që do të akseksohen nga ju duke perdorur Sherbimin, do të jetë në përgjegjësinë tuaj për cdo dëmtimin apo humbje ndaj jush ose ndonje pale tjetër.

Njoftimet dhe kufizimet

Sherbimi do të përmbajë Përmbajtje të përcaktuar nga ne, partnerët ose përdoruesit tanë dhe kjo Përmbajtja mbrohet nga të drejtat e autorit, markat tregtare, markat e shërbimit, patentat, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera të pronarit. Ju do t’u përmbaheni dhe do të mbani të gjitha njoftimet e autorit, informacionin dhe kufizimet të çdo përmbajtje që arrihen nëpërmjet Shërbimeve.

Duke pranuar Përmbajtjen e Përdoruesit/Kontratën në Tërësi , ju na jepni pa asnjë rezerve eksluzivitetin si dhe na kaloni te drejtat autoriale pasurore-ekonomike dhe ato jopasurore që ne t’i përdorim këto materiale duke i modifikuar, shkurtuar, riprodhuar apo shpërndarë.

Disponueshmëria e përmbajtjes

Ne nuk do të garantojmë se çdo përmbajtje do të dalë në website. Ne rezervojmë të drejtën për të, por nuk kemi asnjë detyrim për ta fshire, modifikuar ose manipuluar çdo material në bazë të linjës sonë, në çdo kohë, pa ju njoftuar dhe për çfarëdo arsye, (duke perfshire, dhe jo vetëm, kërkesat nga palët e treta apo autoritete qe kane lidhje me Përmbajtjen ose nëse ju mund të keni shkelur Marrëveshjen e Përdoruesit).

Rregullat e sjelljes

Si kusht të përdorimit, ju premtoni se nuk do ta përdorni shërbimin për ndonjë qëllim që është i ndaluar në Kushtet e Përdorimit. Ju jeni përgjegjës për të gjithë veprimtarinë tuaj në website. Ju nuk do të lejoni një palë të tretë, të ndërmarrë ndonjë veprim ose ngarkojë, shkarkojë, shpërndajë përmbajtjen nëpërmjet webiste-t. Ndalohet çdo Përmbajtje që:

1- Shkel çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, të drejtën e publicitetit apo të drejtën tjetër të ndonjë personi apo subjekti ose shkel ndonjë ligj apo detyrë kontraktuale.

2- Ju e dini është false, mashtruese, e rremë ose e pasakte;

3-Është e paligjshme, kërcënuese, abuzive, ngacmuese, diskreditues, vulgare, pornografike, ofenduese, cenon privatesine e te tjereve, përmban apo përshkruan lakuriqësi, përmban apo përshkruan aktivitet seksual apo është e papërshtatshme siç përcaktohet në linjën tonë;

4-Përbën reklamë të paautorizuar ose të pakërkuar;

5- Përmban viruse kompjuterike apo ndonjë kod tjetër kompjuterik, fotografi apo programe që janë projektuar me qëllimin që të dëmtojnë, limitojnë punën apo qe marrin pa autorizim informacione te rendesishme te sistemit, fjalekalime apo te dhena nga palet e treta;

6-Përmban shtirje për çdo person apo entitet, duke përfshirë edhe ndonjë prej punonjësve apo përfaqësuesve tanë;

7-Përfshin dokumentin e identifikimit të dikujt apo informacione të rëndësishme financiare.

Ju nuk do të dëshifroni, ose të mundoheni për të nxjerrë ndonjë kod të website-t tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për qasje, për të lexuar, ruajtur dhe zbuluar çdo informacion që në mënyrë të arsyeshme besojmë se është e nevojshme për të qenë në përputhje me cdo ligj, rregull, proces gjyqësor apo kërkese qeveritare.

Shërbimet e Palës së Tretë

Sherbimi mund t’ju lejojë juve të shkoni në portale të tjera duke përfshirë sponsorat tanë apo dhe çdo media tjetër. Kur ju hyni në burimet e palës së tretë, merrni persiper automatikisht riskun per cdo Permbajtje. Këto burime të tjera nuk janë nën kontrollin tonë dhe ju duhet te dini se nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, saktësinë apo ligjshmërinë e materialeve.